Όροι & Πολιτική Εχεμύθειας

Η εταιρεία τηρεί Πολιτική Ασφάλειας - μέρος της οποίας είναι και η παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα Πολιτική οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους αποδέκτες της.. Η εταιρεία ανακοινώνει στον ηλεκτρονικό δικτυακό της τόπο την πολιτική της για κάθε θέμα που αφορά την παροχή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, καθώς και τυχόν μεταγενέστερων αναθεωρήσεων / τροποποιήσεων αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τις Τηλεπικοινωνιακές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες αποτελεί η από μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύει Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους σύμφωνα με τα νομοθετικά πλαίσια, τις υποδείξεις και τους κανονισμούς χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο της εταιρείας. Επίσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη βέλτιστες πρακτικές χρήσης του Διαδικτύου Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα του υπευθύνους της εταιρείας αν υποπέσει στην αντίληψη τους οποιοδήποτε κενό ασφάλειας συστήματος που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών των ιδίων ή άλλων χρηστών. Οι χρήστες οφείλουν να αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στους ίδιους ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα. Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν και να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Οι χρήστες οφείλουν να μην παραβιάζουν ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του Ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το Ν.3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και συναφείς Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών κλπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Forthnet περιστατικό ή ενέργεια χρήστη η οποία παραβιάζει είτε την κείμενη νομοθεσία είτε την παρούσα Πολιτική, ή και τους συμβατικούς όρους των επιμέρους υπηρεσιών, και η οποία παραβίαση ενδέχεται να υπονομεύσει το επίπεδο ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Forthnet ή/και να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών, η Forthnet δύναται να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή και στην υπηρεσία μέχρι την επανόρθωση της παραβίασης ή επίλυσης του προβλήματος, ή και να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη εντός της ταχθείσας από την Forthnet προθεσμίας. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αναγνωρίζεται ότι το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών του στοιχείων, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (username, password) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα. Οφείλει να προβαίνει συχνά σε αλλαγές του προσωπικού του λογαριασμού (κωδικός και συνθηματικό), κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που η εταιρία έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών στις ηλεκτρονικές σελίδες της. Δεν επιτρέπεται η παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η προσπάθεια παραβίασης τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών όπως και η απόπειρα παραβίασης λογαριασμών πρόσβασης τρίτων. Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη δραστηριότητα με σκοπό την διατάραξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόδρομος σε μια απόπειρα διείσδυσης συστημάτων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρόσβασης στο Διαδίκτυο, των υπολογιστικών συστημάτων, των υπηρεσιών Διαδικτύου και των εφαρμογών. Δεν επιτρέπεται η παράκαμψη της πιστοποίησης (authentication) του χρήστη για την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συστήματα και εφαρμογές όπως και η παράκαμψη οποιασδήποτε ασφάλειας. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους (π.χ. χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας και χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών όπως SSL), σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της εταιρείας, αναγνωρίζοντας πως οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) πραγματοποιείται διαμέσου πολλαπλών παρόχων, των οποίων η εταιρεία δεν διατηρεί τον έλεγχό τους. Οι χρήστες απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, των συστημάτων, υπηρεσιών και εφαρμογών της εταιρείας, να διαταράζουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών της εταιρείας, να εκτελούν οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό και γενικά να εκτελούν οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να θέσει σε κίνδυνο ή να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της εταιρείας με σκοπό την παραβίαση του απόρρητο των διακινούμενων πληροφοριών άλλων χρηστών. Οι χρήστες απαγορεύεται να προσθέτουν ή να αφαιρούν ή να τροποποιούν στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσουν ως προς την ταυτότητα τους κατά την διάρκεια της πρόσβασής τους στο Διαδίκτυο και στο δίκτυο πρόσβασης της εταιρείας. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να συλλέξουν προσωπικά στοιχεία τρίτων. Οι χρήστες απαγορεύεται να διακινούν παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετούν και να αποστέλλουν προγράμματα ιών, να διακινούν πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδονται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπολογιστικά συστήματα της εταιρείας ή τρίτων. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας του προσωπικού τους εξοπλισμού πρόσβασης στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού τους για παράνομες ενέργειες (π.χ. μαζική αποστολή αλληλογραφίας λόγω κακόβουλης εγκατάστασης ιομορφικού λογισμικού) από τρίτους. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ανήλικων χρηστών. Οφείλουν ειδικότερα να ενημερώνουν για τυχόν υπηρεσίες παροχής περιεχομένου (υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας) που οι ίδιοι προσφέρουν, πλήρεις, λεπτομερείς, έγκυρες και ευκόλως προσβάσιμες πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ιδίως αν το περιεχόμενο αυτό ανήκει στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για ενήλικες (ήτοι υπηρεσίες το περιεχόμενο των οποίων δεν προορίζεται για ανήλικους χρήστες, δηλαδή χρήστες κάτω των 18 ετών, διότι δύναται να έχει δυσμενή επίδραση στην σωματική, ηθική ή / και πνευματική ανάπτυξη τους), καθώς και σαφείς πληροφορίες για την εγγραφή / διαγραφή του χρήστη από τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι κώδικες προγραµµάτων, το λογισμικό και οποιοδήποτε εν γένει περιεχόμενο ή υλικό που μεταδίδουν μέσω του δικτύου της εταιρείας, είναι απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε κάθε περίπτωση ευθύνονται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η εταιρεία εξαιτίας της προσβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων. Οι χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν πως ο προσωπικός τους εξοπλισμός που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο αποτρέπει τρίτους από την εκμετάλλευση του για σκοπούς που υπονομεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών, είτε των δικών τους είτε τρίτων προσώπων. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται κατά το δυνατόν με τους κανόνες ορθής χρήσης και τους γενικότερους κώδικες δεοντολογίας του Διαδικτύου (netiquette). Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την πιστότητα, την ορθότητα, την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης µέσω του δικτύου της εταιρείας στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έµµεση, θετική ή αποθετική, ή απώλεια εισοδήματος που μπορεί να προκληθεί στον χρήστη ή σε οποιονδήποτε τρίτο εκ των παραπάνω λόγων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που θα υποστεί ο χρήστης ή τρίτος µέσω του δικτύου του ή του Διαδικτύου ή θα προκύψει µέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου τρίτου παρόχου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές, ούτε εγγυάται την εμπορικότητα, την καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό, χρήση και ιδιότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων ή από γεγονότα ανωτέρας βίας του δικτύου της και της υπηρεσίας. Η εταιρεία σε κάθε περίπτωση δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις ή διαφορές μεταξύ του χρήστη και τρίτων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ή κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ή εν γένει από ή κατά τη χρήση του δικτύου του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναιρεί ή να διαγράφει άμεσα, μερικά ή ολικά, εγγραφές, δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, που έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις της νομοθεσίας. Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης (password) από τρίτο µε ή χωρίς τη συναίνεση του χρήστη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη στο δίκτυό του, χωρίς καμία προειδοποίηση ή συνέπεια για αυτόν. Η εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που μεταδίδουν οι χρήστες µέσω του δικτύου των ή του Διαδικτύου γενικότερα. Κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της αιτίας αυτής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμιση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Χρήστης. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έµµεση, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η οποία οφείλεται στην παροχή της Υπηρεσίας. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής μονομερώς και πάντα σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη και για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων που έχει δηλώσει στην αίτησή του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η εταιρεία συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο εισαγγελικής παραγγελίας/ διάταξης, δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος, απόφασης της ΕΕΤΤ ή άλλης ανεξάρτητης διοικητικής ή αστυνομικής αρχής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση στον πελάτη. Η εταιρεία τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρχές. Η εταιρεία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών, δεν φέρει όμως ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του πελάτη (εκτός εάν οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο ή βαριά αμέλεια της) ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας ή για τυχόν διακοπές παροχής της υπηρεσίας που οφείλονται σε προβλήματα ή βλάβες που εντοπίζονται στο δίκτυο τρίτων παρόχων πάνω στους οποίους λειτουργούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο πελάτης κατά την διάρκεια πρόσβασης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ασύρματων επικοινωνιών. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν προγραμματισμένες εργασίες της. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων τρίτων παρόχων ή τρίτων προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο πελάτης μέσω της πρόσβασης στις ασύρματες επικοινωνίες της. Η εταιρεία ενημερώνει με επιστολή τον πελάτη, όταν τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα, για καταγγελία ή αίτημα τρίτου. Ο πελάτης οφείλει να αποκρίνεται με συστημένη επιστολή ή fax μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έγγραφα αιτήματα της εταιρείας σχετικά με καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων ή την ανακοίνωση δεδομένων του σε τρίτους. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της Forthnet για ψευδείς προσφορές, με σκοπό να πωληθούν ή να αγοραστούν προϊόντα, αντικείμενα ή υπηρεσίες. Επίσης η συμμετοχή σε δραστηριότητες που καθορίζονται ως παράνομες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τύπου οικονομικής απάτης, όπως τα "σχέδια πυραμίδων", "σχέδια Ponzi", "επιστολές αλυσίδων", πιστωτικές κάρτες ψευδούς χρέωσης και της πειρατείας λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, file uploading, posting, αποθήκευση, ή ό,τι άλλο) για διαβίβαση οποιουδήποτε υλικού το οποίο καταγγέλλεται ότι παραβιάζει ή ιδιοποιείται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, συμπεριλαμβανομένων των αντιγραφών εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και εμπορικών μυστικών, της πειρατείας λογισμικού και της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατέχουν άτομα, εταιρίες ή άλλες οντότητες. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

O χρήστης οφείλει να περιορίζει την χρήση των υπηρεσιών που του παρέχονται μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας αποκλειστικά στην τοποθέτηση και λήψη κλήσεων όπως ορίζονται στην εκάστοτε σύμβαση υπηρεσιών. Ο χρήστης της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας:

οφείλει να μην κάνει κλήσεις που είναι προσβλητικές, αντίθετες με τα χρηστά ήθη, απειλητικές, παραπλανητικές, κακόβουλες ή και ενοχλητικές. οφείλει να μην χρησιμοποιεί την υπηρεσία με σκοπό την απάτη ή την εκτέλεση οποιουδήποτε αδικήματος. οφείλει να ενημερώνεται με δική του ευθύνη για τον ισχύοντα κατάλογο του άρθρου 13 του Ν.2472/97, στον οποίο εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που δεν επιθυμούν τα στοιχεία τους να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεων ή αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, και επίσης να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. οφείλει να τηρεί μυστικά τα κωδικά στοιχεία που του διαθέτει η υπηρεσία για την ενημέρωση των κλήσεων του και να μην τα καθιστά προσιτά σε οποιοδήποτε τρίτο. οφείλει να αλλάζει άμεσα τον κωδικό ασφάλειας μετά από την πρώτη πρόσβαση σε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και ανά τακτά χρονικά διαστήματα µέσω της λειτουργίας της οικείας ιστοσελίδας. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ο χρήστης δεν πρέπει να επεμβαίνει στην εγκατάσταση, σύνδεση και λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού για την πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σταθερής ασύρματης πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια χρήσεως των κυκλωμάτων σύνδεσης, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει κάθε προσοχή και επιμέλεια, και οφείλει να μην προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά ή βλάβη στη λειτουργία του εξοπλισμού ή την καταστροφή του. Επιπλέον οφείλει να μην επιτρέπει την οποιαδήποτε παρέμβαση από τρίτα άτομα εκτός της εταιρείας με σκοπό την μη αλλαγή του εξοπλισμού και την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ο χρήστης οφείλει να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία του εξοπλισμού ηλεκτρική ισχύ με δική του δαπάνη και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σταθερή και απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό την διασφάλιση των λειτουργικών προδιαγραφών λειτουργίας και την τήρηση της πολιτικής αποδεκτής χρήσης και την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ο χρήστης δεν δικαιούται να προβαίνει σε επεμβάσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών του τερματικού εξοπλισμού χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας για την αποφυγή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού και επιδείνωσης κατάστασης που μπορεί να επιφέρει δυσλειτουργία στη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει για τις συνθήκες περιβάλλοντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του τερματικού εξοπλισμού. Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο στέγασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά προτίμηση με κλιματισμό, συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) και προαιρετικά σύστημα πυρασφάλειας, στον οποίο θα είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Θα πρέπει να γνωστοποιεί στην εταιρεία πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας) προσώπων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την λειτουργία του τοπικού δικτύου (LAN) του χρήστη με τα οποία θα γίνεται η επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης ή προβλημάτων. Ο χρήστης οφείλει να μην επιτρέπει την χρήση του εξοπλισμού σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα . Σε περίπτωση που διαγνωσθεί από το προσωπικό του Παρόχου ότι το πρόβλημα οφείλεται σε μηχανική ή άλλη βλάβη που ανάγεται σε περιοχή ευθύνης του χρήστη και επηρεάζει τον εξοπλισμό και την πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σταθερής ασύρματης πρόσβασης, o χρήστης έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την αποκατάσταση του προβλήματος και να ενημερώσει τον πάροχο όταν η βλάβη έχει πλέον αποκατασταθεί. Επιπλέον ο πάροχος για την ασφάλεια του δικτύου μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε τεχνικές ενέργειες απαιτείται μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα του χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της εταιρείας. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει αμέσως τους υπευθύνους του παρόχου στην περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε απειλή, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του δικτύου σταθερής ασύρματης πρόσβασης του παρόχου. Ο χρήστης οφείλει να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στους ίδιους ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα. Ο χρήστης απαγορεύεται να επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πιθανά κενά ασφάλειας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ασύρματων επικοινωνιών και των συστημάτων του παρόχου, να διαταράζει την ομαλή λειτουργία των δικτύων του παρόχου, να εκτελεί οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό και γενικά να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των διακινούμενων πληροφοριών άλλων χρηστών. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες νόμιμα, με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη. Ο χρήστης οφείλει να μην επιτρέπει τη χρήση του δικτύου από τρίτους ή με οποιοδήποτε περαιτέρω τρόπο την παραχώρηση της χρήσης των κυκλωμάτων. Το κύκλωμα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Χρήστη και εντός των τιθέμενων όρων στην σχετική Σύμβαση με τον Πάροχο. Ο χρήστης είναι υπόχρεος να παρέχει πρόσβαση στους εντεταλμένους υπαλλήλους του Παρόχου σε όλα τα σημεία εκείνα και στους χώρους όπου τερματίζει το κύκλωμα πρόσβασης στο δίκτυο σταθερής ασύρματης πρόσβασης και που είναι για τον έλεγχο και επιτήρηση της λειτουργίας του εγκατεστημένου εξοπλισμού καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε εργάσιμες ώρες και μέρες κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να συνεργάζεται με τον Πάροχο σε περιπτώσεις βλαβών και να τον διευκολύνει καθώς επίσης και να επιτρέπει στους υπαλλήλους του τελευταίου την πρόσβαση στους άνω χώρους, οποιαδήποτε ώρα και μέρα αυτό καθίσταται αναγκαίο, προκειμένου να αποκατασταθεί τυχόν βλάβη του εξοπλισμού ή η διακοπή του κυκλώματος το συντομότερο δυνατό. Η μίσθωση του κυκλώματος ασύρματης πρόσβασης διέπεται από τις διατάξεις Εθνικών και Κοινοτικών Τηλεπικοινωνιακών Νόμων όπως ισχύουν κάθε φορά, τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους σχετικούς περί μισθώσεως κυκλωμάτων όρους του τηλεφωνικού κανονισμού. Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση του κυκλώματος για παροχή στο κοινό υπηρεσιών και εφόσον ο χρήστης δεν διαθέτει άδεια για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Εφόσον το εκμισθωμένο κύκλωμα χρησιμοποιείται για την παροχή προς το κοινό απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ρυθμίσει τις διαδικασίες νομιμοποίησης της δραστηριότητας αυτής όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, προσερχόμενος για αυτό τον σκοπό στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου για την εκμετάλλευση του κυκλώματος δικτυακού ή Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (δρομολογητές, Τηλεφωνικά Κέντρα, κλπ.) καθώς και η συντήρησή του γίνεται από τον χρήστη, και ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να έχει την απαιτούμενη έγκριση τύπου. Απαγορεύεται η επέμβαση του χρήστη στο κύκλωμα με οποιοδήποτε τρόπο, με σκοπό την τροποποίηση της σύνδεσης ή την μεταβολή του. Σε περίπτωση που ο Δικτυακός ή Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που συνδέεται στο άκρο του μισθωμένου κυκλώματος δεν είναι εγκεκριμένου τύπου και αποδεδειγμένα δημιουργεί προβλήματα στη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας του δικτύου του Παρόχου, ο χρήστης πρέπει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του εξοπλισμού. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πρόσβασης ασύρματων επικοινωνιών, προκειμένου να συλλέξει προσωπικά στοιχεία τρίτων. Ο χρήστης απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και να αποστέλλει προγράμματα ιών, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και υπολογιστικά συστήματα της εταιρίας ή τρίτων. Απαγορεύεται επίσης η μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ενώ πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να εμποδίζουν την αποστολή τέτοιου είδους μαζική αλληλογραφία. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε δημοσιοποιούμενη πολιτική αποδεκτής χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρόσβασης μέσω ασύρματων επικοινωνιών και των σχετικών υπηρεσιών διαδικτύου. Ο χρήστης οφείλει να διασφαλίζει πως ο προσωπικός του εξοπλισμός που χρησιμοποιεί για την Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω των ασύρματων επικοινωνιών θα πρέπει να αποτρέπει τρίτους από την εκμετάλλευση του για σκοπούς που υπονομεύουν το απόρρητο των επικοινωνιών είτε των δικών τους είτε τρίτων προσώπων. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το SPAM αποτελεί μη αποδεκτή χρήση του δικτύου της Forthnet. Ως SPAM ορίζεται η μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα που ενδέχεται να περιέχουν προσβλητικό, απατηλό ή ακόμα και επικίνδυνο περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης ιών ή άλλων επιβλαβών ή/και κατασκοπευτικών λογισμικών (malware / spyware), ενώ ενδέχεται και να στοχεύει στην εκμαίευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό συνήθως την οικονομική απάτη (Phishing). Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού (SMS/MMS), υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), blogs κ.λ.π Ως SPAM δύνανται να χαρακτηρίζονται και μηνύματα που προωθούν κάθε είδους προϊόντα ή υπηρεσίες (δεν περιορίζεται δηλαδή σε μηνύματα εμπορικού περιεχομένου), όπως λ.χ. μηνύματα για την προώθηση υπηρεσιών και σκοπών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, σωματείων, ενώσεων, και κάθε είδους πολιτικής επικοινωνίας. Περαιτέρω, η Forthnet δύναται να θεωρήσει ως SPAM οποιασδήποτε μορφής μη ζητηθείσα επικοινωνία είτε πρόκειται για μη ζητηθείσα εμπορική αλληλογραφία (unsolicited commercial e-mail) είτε για μη ζητηθείσα αλληλογραφία, είτε μαζική είτε όχι (unsolicited bulk E-mail) και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον της γνωστοποιηθεί σχετική καταγγελία ή αναφορά για ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Περαιτέρω απαγορεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες οι ακόλουθες ενέργειες: Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προκαλούν την αντίδραση του χρήστη. Η αποστολή ανεπιθύμητων E-mail τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής από τη λίστα προς αποφυγή λήψης επιπλέον E-mail από το δημιουργό. Η διανομή, διαφήμιση ή προώθηση λογισμικού ή υπηρεσίας που έχει ως αρχικό σκοπό την προτροπή ή τη διευκόλυνση για ανεπιθύμητη χρήση εμπορικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή spam. Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανεπιθύμητη διαφήμιση υπηρεσιών ή εφαρμογών που φιλοξενούνται στο δίκτυο της Forthnet (Spam Vertised). Η παραποίηση των headers, δηλαδή των επικεφαλίδων που προσδιορίζουν / αναγνωρίζουν τον αποστολέα και το δίκτυο προέλευσης του μηνύματος (Forging of Headers), με σκοπό την απόκρυψη του αποστολέα του μηνύματος ή την παραπλάνηση του παραλήπτη, με μοναδική εξαίρεση τη χρησιμοποίηση παραπλανητικών headers σε newsgroups. Η δημιουργία ή προώθηση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αιτήματα για φιλανθρωπίες, αιτήσεις για υπογραφές, ή οτιδήποτε έχει σχέση με chain mail (αλυσιδωτή αποστολή mail). Η αυτοματοποιημένη αποστολή πολυάριθμων μηνυμάτων στον ίδιο χρήστη (mail bombing). Η χρήση προγραμμάτων (script) με σκοπό την αποστολή bulk (ογκώδη) ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails). Η διατήρηση ενός open relay (mail ή proxy) server. Η αποστολή ενός ενιαίου μηνύματος ή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο, σε περισσότερα από πέντε on line forums ή newsgroups (cross-posting). Η συνεχής αποστολή άρθρων, καθώς και η εμπορικού περιεχομένου αποστολή διαφημιστικών άρθρων σε εκτός θέματος / κατηγορίας news groups. Η αποστολή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιών Διαδικτύου, worms, trojan, καθώς επίσης και η διανομή πληροφοριών σχετικών με τη δημιουργία και την αποστολή αυτών. Η εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη σε mailing list χωρίς την άδειά του. Οι χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα ότι η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς (Spam), επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής -αποδέκτης έχει δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του. Οι συνδρομητές δύναται να δηλώσουν στην Forthnet ότι δεν επιθυμούν γενικώς να δέχονται επικοινωνίες για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. H Forthnet καταχωρεί δωρεάν τις κατά τα ανωτέρω δηλώσεις αντίρρησης σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν αποκτηθεί νομίμως, στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται στον τελευταίο κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να δηλώνει την αντίρρησή του με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι χρήστες υπηρεσιών πρόσβασης και υπηρεσιών Διαδικτύου με κωδικούς ασφάλειας:

Οφείλουν να προβαίνουν συχνά σε αλλαγές του προσωπικού τους κωδικού (password) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που έχει θέσει στη διάθεση τους η εταιρεία, στις ηλεκτρονικές της σελίδες. Η εταιρεία προκειμένου να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά τους κωδικούς ασφάλειας. Οφείλουν να απομνημονεύουν τα στοιχεία του προσωπικού τους λογαριασμού, να μην τον αναγράφουν σε οποιουδήποτε είδους αντικείμενα και ούτε να επιτρέπουν τη χρήση των κωδικών τους στοιχείων από άλλους. Ο κωδικός ασφάλειας δεν πρέπει να αποτελείται από μέρος του ονόματος χρήστη ή άλλων εύκολων λέξεων που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ηλικία κ.α. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά αριθμητικοί χαρακτήρες, κεφαλαία και πεζά γράμματα και ειδικά σύμβολα.